Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Chill out fishing tmi
Y-tunnus: 1730814-0
Osoite: Latoniityntie 175a, 25650 STRÖMMA
Sähköpostiosoite: hendrywahlsten@gmail.com

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Nimi: Hendry Wahlsten
Yritys ja yhteystiedot: Sama kuin yllä

3. Tietosuojavastaava
Nimi: Hendry Wahlsten
Yritys ja yhteystiedot: Sama kuin yllä

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö
Yrityksen nimi, Y-Tunnus, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Henkilötunnus, Käyttäjätunnus ja Salasana.

7. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja:
Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10. Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietojtehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

– – –

In English

1. Registrar
Name: Chill out fishing Tmi
Y-ID: 1730814-0
Address: Latoniityntie 175a, 25650 STRÖMMA, Finland
Email address: hendrywahlsten@gmail.com

2. The person handling registry matters
Name: Hendry Wahlsten
Company and contact information: Same as above

3. Data Protection Officer
Name: Hendry Wahlsten
Company and contact information: Same as above

4. Purpose of use of the register
Collected personal data is used:
For customer identification and access rights management. To deliver orders of registered users and to maintain and develop customer relations.

5. Basis for data collection and processing
The customer’s data is collected and processed with the customer’s consent, or for the implementation of the contract with the customer.

6. Data content of the register
Company name, Y-ID, E-mail address, Telephone number, Social security number, Username and Password.

7. Data retention period
Personal data is stored as long as it is needed to implement the contract with the customer or to develop customer service.

8. Regular sources of information
Information is collected in the register:
From the person himself. From the registers kept by the authority within the limits allowed by law (e.g. ytj.fi). Data is also collected using the Google Analytics analytics tool.

9. Regular data transfers and data transfer outside the EU or the European Economic Area
Information is not regularly disclosed outside the company. Some of the external service or software providers used by the company may store data outside the EU or the European Economic Area.

10. Use of cookies
On our website, we use the so-called cookie function, i.e. cookies. A cookie is a small text file that can be sent to the user’s computer and stored there, which enables the website administrator to identify visitors who visit the website frequently, to facilitate the login of visitors to the website, and to enable the compilation of composite information about the visitors. With the help of this feedback, we are able to constantly improve the content of our pages. Cookies do not damage users’ computers or files. We use them in such a way that we can offer our customers information and services according to the individual needs of each.

If the user visiting our pages does not want us to receive the aforementioned information with the help of cookies, most browser programs enable the cookie function to be turned off. This is usually done through the browser settings.
However, it is good to take into account that cookies may be necessary for the proper functioning of some of the pages we maintain and the services we offer.

11. Registry protection
The data is transferred over an SSL-protected connection.
Electronic information is protected by a firewall, usernames and passwords.
Only those persons employed by the controller who need the information in their tasks have access to the data.

12. Automatic decision making
Automated individual decisions (Article 22 of the EU Data Protection Regulation) are not made.

13. Rights of the data subject
The registered person has the right to check what information about him has been stored in the personal data register. A written inspection request must be sent signed to the person responsible for registry matters.

The right of inspection is free of charge once a year at most.

The registered person has the right to demand the correction or deletion of incorrect or outdated data or the transfer of data from one system to another. He also has the right to limit or object to the processing of his data in accordance with Articles 18 and 21 of the EU Data Protection Regulation.

The registered person has the right to withdraw the previously given consent to data processing or to file a complaint with the supervisory authority about matters related to the processing of their personal data.
The registrant also has the right to deny the use of their data for direct marketing purposes.